wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Zwroty

Zwroty

REKLAMACJE, ZWROTY, ANULACJE

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru na adres: e-mail reklamacja@mk-auto.pl lub pocztą na adres  PHU Maniek Mariusz Książkiewicz, Szkolna 13 B, 62-081 Chyby zgodnie z dostępnym formularzem odstąpienia od umowy.
Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
Ja ………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych  rzeczy ………………………………………………………….,
 numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ……………………………., data odbioru …………………….… .
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Nazwa użytkownika ……………………………………………………………..
Numer konta bankowego ....................................................................
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
 
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3.  Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt  nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania (tzn. nie był otwierany, wypróbowywany, nie jest uszkodzony).
4. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, po wcześniejszym poinformowaniu Sklepu.
5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę oraz dokument zakupu .
6.  W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, sklep mk-auto zwróci na wskazane przez kupującego konto kwotę zgodną z dokumentem sprzedaży .
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru . Nie przyjmujemy przesyłek "za pobraniem"


8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest  towar niefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,  towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
9.  W przypadku zwrotu paczek opłaconych (np. gdy kurier kilkukrotnie nie zastał klienta), mk-auto oferuje możliwość ponownego nadania przesyłki po pokryciu kosztów wg cennika zamieszczonego na stronie .W przypadku rezygnacji, mk-auto zobowiązuje się do zwrotu środków wpłaty pomniejszonych o koszt wysyłki w dwie strony (do klienta i zwrot).

10.  UWAGA - powinno się ZAWSZE sprawdzać zawartość paczki przy kurierze, nawet jeśli paczka nie wygląda na uszkodzoną. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane szybciej i sprawniej w sytuacji odbioru / sprawdzenia towaru w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek spisania protokołu w przypadku stwierdzenia przez klienta nieprawidłowości czy uszkodzeń.

11.  W przypadku, gdy towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 
Wada fizyczna to niezgodność towaru z umową. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze w tej samej chwili.
 W szczególności sprzedany towar jest niezgodny w umową sprzedaży, gdy rzecz  nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć,  nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez Sprzedawcę lub reklamę, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,  nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia, została wydana Klientowi w stanie niezupełnym – np. laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie,  w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
12. Wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Klienta towar  jest własnością osoby trzeciej,  jest obciążony prawem osoby trzeciej,  cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 
W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
 1. wymiany towaru na nowy;
 2. naprawy towaru;
 3. obniżenia ceny;
 4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna
 
Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale z uwzględnieniem następujących okoliczności:
 1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 2. charakter wady (istotna/nieistotna);
 3. wcześniejsza reklamacja towaru;
 
Jeżeli Klient żąda wymiany towaru lub jego naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
 1. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy
     albo
 1. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów
Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 
Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć Sprzedawcy termin na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 
Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
 
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez pierwszy rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji Sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 
Reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać do operatora Sklepu  mk-auto.pl - firmy PHU MANIEK Szkolna 13 B 62-081 Chyby
•    Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową. Jeżeli Sklep mk-auto nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy jeżeli niezgodność jest istotna.  
•    Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do mk-auto.pl. 
•    W przypadku zwrotu lub częściowego zwrotu należności Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta  w ciągu 14 dni roboczych.
 • Wzór pisma reklamacyjnego poniżej
Miejscowość, data
 
Imię, nazwisko i adres konsumenta
Nazwa przedsiębiorcy-sprzedawcy i jego adres
Reklamacja
 
Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ………………………..  Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez  wymianę towaru na nowy  , nieodpłatną naprawę towaru , zwrot ceny towaru na konto.
*niepotrzebne skreślić.
W załączeniu składam kopię paragonu.
 
Z poważaniem,

 
13.  W przypadku pomyłki z naszej strony istnieje możliwość wymiany produktu. Przesyłkę należy nadać Pocztą Polską (tylko i wyłącznie) w swoim zakresie na adres operatora mk-auto.pl firmy: PHU MANIEK Szkolna 13 B 62-081 Chyby
 Do paczki należy dołączyć kartkę z dokładnym opisem sytuacji, paragonem oraz z numerem zamówienia. Jeśli wina jest po stronie sklepu - sklep zobowiązuje się pokryć koszty dostawy po otrzymaniu przesyłki, przelewem na konto lub innym rozliczeniu ustalonym przez strony. Sklep zwraca wyłącznie koszty odesłania towaru  Pocztą Polską (list ekonomiczny, polecony lub paczka ekonomiczna / priorytetowa). Nie pokrywamy kosztów wysyłek firmami kurierskimi itd. Prosimy o dołączanie do przesyłek paragonu lub innego dowodu wpłaty (lub skanu potwierdzenia nadania z widocznym kosztem).

14.  Klient może anulować zamówienie bez konsekwencji prawnych, o ile status nie został zmieniony na "Wysłane". Anulacji można dokonać telefonicznie - 502342116 lub mailowo: sklep@mk-auto.pl (poniedziałek - piątek 10-16). W przypadku anulacji mailowej, prosimy wybrać opcję "żądaj potwierdzenia przeczytania" .

Przejdź do strony głównej
Reklama
 • Ozonowanie
Systemy płatności
 • PayU
 • PayPal
 • BLIK
 • PayU Raty
Waluta
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu